Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost AUTO RACEK a.s. se sídlem Masarykova 757, 396 01 Humpolec IČO: 25193112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B, vložka 1000., (dále jen „Společnost“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Obchodní profil
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Údaje o rodině a dalších osobách
Informace o vzájemné komunikaci a interakci Síťové identifikátory

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury
Pořadatele eventů
Média
Importér
Provozovatel serverů
Guest managementové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.


Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

- Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
- Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
- Oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
- Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
- Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
- Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce - Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné
- Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování


Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se Společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: Elektronicky: radim.sperl@auto-racek.cz
Telefonicky: 724 317 730
Písemně: AUTO RACEK a.s., Masarykova 757, 396 01 Humpolec